sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Reglament del servei

EDICTE PUBLICAT AL BOP No 70 DE 12 DE JUNY DE 1997.-

Aprovat definitivament el Reglament d'Assistència Jurídica, Econòmica i Tècnica a Ens Locals de la Província de Castelló, per acord plenari de 27 de maig de 1997, i de conformitat amb el disposat en els arts. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, es fa públic el text íntegre i definitiu del citat Reglament, que queda redactat de la forma següent:

Castelló de la Plana, a 29 de maig de 1997.-

El President, Carlos Fabra Carreras.- El Secretari, Manuel Marín Herrera.

REGLAMENT PEL QUAL ES REGULA L'ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIVA, JURIDICA, ECONOMICA I TECNICA ALS ENS LOCALS DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLON CAPITULO I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.-
1.- De conformitat amb el que s'establix en els articles 26, 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL), en l'article 30 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el seu text refós (TR), així com en l'article 5 del Reial decret 1.732/94 de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional (RD 1732/94), la Diputació Provincial prestarà els serveis d'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica als municipis del seu territori, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

2.- Amb independència dels municipis, podran igualment ser beneficiaris de l'assistència, les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipi, així com qualsevol altra entitat local de caràcter associatiu com les Mancomunitats i Agrupacions municipals.

Article 2.-
Els serveis a prestar per la Diputació seran:
a) Asistencia jurídica.
b) Assistència econòmica.
c) Assistència tècnica.
d) Assistència administrativa per garantir la prestació de les funcione públiques necessàries de Secretaria i Intervenció.
e) Cooperació a les obres i serveis municipals.

Article 3.-
Els principis bàsics sobre els que es projecta l'organització del Servei Provincial d'Assessorament, seran:

a) Principis de supletorietat o complementarietat.- L'assistència suplirá o complementará actuacions o activitats municipals.
b) Principi de petició municipal.- La intervenció de l'organització provincial ha de ser sol·licitada per l'Entitat Local en cada cas.
c) Principi de proximitat.- L'assistència provincial es prestarà procurant l'apropament físic dels mitjans empleats als punts d'assistència, amb criteris de desconcentració i eficàcia..

CAPÍTOL II. DE L'ASSISTÈNCIA JURÍDICA

Article 4.-
L'Assistència jurídica abastarà els dos següents supòsits:
a) Qualsevol tipus d'assessorament jurídic-administratiu, que se sol·liciti pels municipis i altres entitats locals esmentats en l'article 1.2 d'aquest Reglament, sobre qüestions que tinguin relació directa amb les competències municipals. Aquest assessorament s'efectuarà mitjançant:
1- Contestació de consultes,
2- Comunicacions
3- Visites informatives.
4- Redacció d'informes, dictàmens i proposta de resolució de caràcter jurídic.
5- Plans provincials d'assistència sobre temes d'interés general o que afecten a un ampli nombre de municipis.

b) La defensa judicial de les entitats locals en els procediments que siguin part, preferentment els de caràcter contenciós-administratiu o laboral.

Article 5.-
L'assessorament jurídic-administratiu que es refereix l'apartat a) de l'article anterior es prestarà pels serveis interns de la Corporació Provincial, tret que la peculiaritat de la qüestió plantejada requereixi d'un dictamen d'experts aliens a la mateixa, per a això informarà prèviament la Secretaria General.

Article 6.-
1.- La defensa judicial que es refereix l'apartat b) de l'article quatre, es realitzarà amb mitjans propis o mitjançant Lletrats aliens a la Corporació Provincial.

2.- En el cas que la defensa judicial s'encomani a un Lletrat aliè a la Diputació, aquest haurà de mantenir informada i facilitar a la Unitat d'Assistència Jurídica de la mateixa, una còpia de tots els escrits que es produeixin en relació amb el plet, amb la finalitat d'efectuar un adequat seguiment del mateix.

3.- Les minutes que corresponguin percebre a tals Lletrats aliens a la Corporació Provincial, s'ajustaran als honoraris mínims establerts pel col·legi d'Advocats respectiu.

Article 7.-
Estarà a càrrec de l'entitat local respectiva el nomenament del Procurador i l'abonament dels seus honoraris.

Article 8.-
S'exceptuen de l'assistència jurídica, en el seu vèrtex de defensa judicial:

a) Les peticions que tinguin per objecte la impugnació d'actes o acords municipals, per part dels membres de les Corporacions que haguessin votat en contra d'aquests acords i que es refereix l'article 66.1.b) de la Llei 7/1985.

b) Les peticions que es refereixin a impugnacions d'actes i acords municipals per part de l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma, que es preveuen en l'apartat a) 1 de l'article 63 de la Llei 7/1985.

c) Les conteses de qualsevol classe, contra la pròpia Diputació o altres Entitats Locals de la mateixa província.

Article 9.-
Anualment, i amb la finalitat de tenir un millor coneixement de la norma jurídica aplicable, es redactarà una memòria que recollirà de forma sistemàtica la jurisprudència dictada pels organismes jurisdiccionals, en els litigis promoguts a favor o en contra de les Corporacions Locals i hagin recaptat el servei d'assistència jurídica per part de la Diputació.

CAPÍTOL III. DE L'ASSISTÈNCIA ECONÒMICA

Article 10.-
L'assistència econòmica abastarà els següents supòsits:

a) Qualsevol tipus d'assessorament econòmic-financer, en els mateixos termes que els previstos per a l'assessorament jurídic de l'art. 4-a. .

b) Ajudes econòmiques, en les seves diverses modalitats, conforme a les normes aprovades per la Diputació.

Article 11.-
L'Assessorament econòmic financer que es refereix l'apartat a) de l'article anterior es prestarà pels propis serveis interns de la Corporació Provincial, tret que la peculiaritat de la qüestió plantejada requereixi d'un dictamen d'experts aliens a la mateixa, en aquest cas informarà prèviament la Intervenció general.

CAPÍTOL IV DE L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Article 12.-
L'assistència abarcarà:

a) Emissió de dictàmens i informes tècnics, en relació amb les obres, construccions i serveis de la competència o propietat municipal.

b) Emissió d'informes subsidiaris preceptius, així com quantes actuacions de gestió, plantejament i serveis de la competència o propietat municipal. Emissió d'informe subsidiari preceptiu, així com quantes actuacions de gestió, planejament i disciplina urbanística siguin de competència municipal.

c) Redacció de memòries valorades, projectes tècnics, adreça i liquidació d'obres o instal·lacions.

d) Assistència en matèria d'activitats classificades, espectacles públics i activitats recreatives, inclosos els informes tècnics preceptius en el procediment d'atorgament de llicències urbanístiques.

e) Recaptació d'exaccions municipals, previ l'oportú conveni.

f) Recolzament en la tramitació d'expedients davant altres organismes públics en matèries de competència municipal.

Article 13.-
L'assistència tècnica sol·licitada es prestarà pels propis servios interns de la Diputació, tret que per la naturalesa de la qüestió plantejada, s'exigeixi el dictamen de tècnics aliens a la mateixa, en el supòsit de la qual es requerirà informe previ d'aquests serveis.

CAPÍTOL V. DE L'ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIVA EN L'EXERCICI DE LES FUNCIONS PUBLIQUES NECESSÀRIES DE SECRETÀRIA I INTERVENCION

Article 14.-
L'assistència administrativa, de conformitat amb l'art. 5 i 36 del RD 1732/94,:

1- Abastarà els dos següents supòsits:
a) En Entitats Locals exemptes del lloc de secretaria.
b) En Entitats Locals no exemptes de lloc de secretaria, quan les funcions de secretaria i intervenció no puguin circumstancialment atendre's.

2- Es prestarà pels propis serveis interns de la Diputació.

Artículo 15.-
La Diputación Provincial podrá fomentar y financiar complementariamente, en su caso, la constitución de Agrupaciones o Mancomunidades a los efectos de prestación en común de las funciones previstas y reservadas en el art. 92.3 de la Ley 7/1985.

CAPITULO VI. DE LA COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES.

Artículo 16.-
La cooperación provincial a las obras y servicios municipales estará constituida esencialmente por los Planes Provinciales y la Caja de Crédito, que se regirá por su normativa general específica y las normas y directrices que apruebe o tenga aprobadas esta Diputación Provincial.

CAPITULO VII. DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 17.-
1.- Para solicitar la asistencia de la Diputación, se requerirá petición firmada por el Alcalde o Presidente de la Entidad Local correspondiente, dirigida al Presidente de la Corporación Provincial, a la que se acompañará:

Certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento u órgano colegiado

a) Superior de la entidad local, cuando la asistencia técnica solicitada se refiera a la redacción de proyectos técnicos de obras o instalaciones, recaudación de exacciones municipales y defensa judicial.

El acuerdo exigido concretará la modalidad de asistencia que interese a la Corporación Municipal.

b) Certificación expedida por el Secretario o Secretario-Interventor de la Entidad Local, acreditativa de que ésta no cuenta con personal cualificado, vinculado a la Corporación municipal por cualquier tipo de relación funcionarial, laboral o de arrendamiento de servicios, para el desempeño de la modalidad de asistencia que solicita.

2.- La solicitud de asistencia administrativa se efectuará mediante petición del Presidente de la Corporación, dirigida al de la Diputación Provincial, acompañada, en todo caso, de la documentación siguiente, según los diferentes supuestos que se indican:

A.- Exentos: copia autentificada de la notificación de la resolución de exención o copia de su publicación en el boletín oficial correspondiente.

B.- No exentos:

B.1.- Supuesto de ausencia o enfermedad del titular de la secretaria o intervención:

- Copia autentificada del expediente completo de reconocimiento de la situación de ausencia o enfermedad.
- Certificación u documento análogo que acredite que la Corporación (o Corporaciones, para el caso de agrupaciones) no cuenta con otro personal funcionario.

B.2.- Supuesto de abstención legal o reglamentaria:

- Certificación del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento u órgano colegiado superior de la Entidad Local en el que se reconozca el supuesto y se solicite la asistencia administrativa de la Diputación.

3.- Los planes provinciales de asistencia jurídica, con sus proyectos correspondientes, serán aprobados por la Corporación, publicándose anuncio en el B.O.P. expresivo de los contenidos esenciales y aspectos procedimientos previstos.

4.- No obstante lo anterior, podrán evacuarse consultas verbales por los Servicios competentes de la Diputación, interesadas por los Alcaldes, Concejales o funcionarios directivos de las entidades locales, en aquellas materias que, a juicio de dichos Servicios se entiendan de trámite o de simple orientación.

Artículo 18.-
Las peticiones de asistencia, en sus distintas modalidades; serán concretas, aportando los informes emitidos por funcionario competente y la documentación necesaria que permita un conocimiento adecuado de la cuestión planteada. Si los datos aportados fuesen insuficientes, podrán recabarse la ampliación de los mismos.

Artículo 19.-
1.- Recibida la petición de asistencia, el Secretario General de la Diputación dispondrá el pase al Servicio competente, el cual emitirá el correspondiente informe, salvo que la asistencia solicitada deba realizarse con medios ajenos, en cuyo caso señalará previamente el coste aproximado. Este último informe se elevará por conducto de la Secretaría de la Presidencia para su traslado a la entidad local interesada a efectos de que se preste su conformidad.

2.- En ningún caso, la modalidad de asistencia que se haya prestado y que se refiere a asesoramientos, informes, consultas o dictámenes, será vinculante para la entidad local solicitante.

Artículo 20.-
1.- Cuando el servicio de asistencia solicitado se preste con medios propios de la Diputación, tendrá, en principio, carácter gratuito, salvo que se acuerde otra cosa en el correspondiente Convenio o se apruebe la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa procedente.

2.- Si la asistencia se presta con medios personales ajenos, o si la Diputación así lo determina, podrá establecer y aprobar, mediante la correspondiente Ordenanza fiscal, las tarifas del servicio a prestar y que comportarán el abono por parte de la entidad local solicitante, de una cantidad que, sumada a la aportación que efectúe la Diputación cubra el coste real de las actuaciones de asistencia. En ningún caso, el porcentaje a satisfacer a cargo de la entidad local solicitante, rebasará el 50% del coste del servicio.

3.- La Ordenanza fiscal a que se refiere el párrafo anterior, contemplará la posibilidad de reembolso a la Diputación del coste de redacción de proyectos de obras o instalaciones que estará a cargo de las Entidades solicitantes de la asistencia cuando con posterioridad a ello, renuncien a la ejecución de la obra o instalación.

Artículo 21.-
No se atenderá las peticiones de financiación de cualquier tipo de asistencia que hayan sido encargadas directamente por la entidad local solicitante.

CAPITULO VIII. DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 22.-
1.- A los efectos de articular el asesoramiento y la asistencia de los municipios según los acuerdos que al respecto tiene adoptados esta Diputación, el Servicio Provincial de Asesoramiento a los Municipios (SEPAM) dependerán directamente del Presidente de la Diputación, sin perjuicio de las funciones de coordinación que corresponden a la Secretaría General y se recogen en el presente Reglamento.

2.- Los asuntos que hayan de ser sometidos al Pleno de la Diputación, serán dictaminados por la Comisión informativa de Cooperación Municipal, a la que será convocado, en todo caso, el Jefe del Servicio. Igualmente podrá convocarse a dicha Comisión a los funcionarios que desempeñen sus tareas en este Servicio.

3.- El Presidente de la Diputación podrá encomendar funciones de asesoramiento y asistencia a municipios a otras unidades administrativas y a otros funcionarios ajenos al Servicio, cuando las necesidades de la actividad provincial lo requieran. Igualmente, el Presidente podrá encargar la gestión de otras funciones de la Diputación Provincial a distintas unidades o puestos de trabajo de este Servicio.

Artículo 23.-
Se establecen los siguientes niveles de organización administrativa:

1.- Jefatura del Servicio Provincial de Asesoramiento a los Municipios.

2.- Secciones de asistencia administrativa, jurídica, económica y técnica.

3.- Oficinas de Asistencia a Municipios (OFISAM).

Artículo 24.-
Serán funciones de jefatura del Servicio:

a) Canalizar las peticiones de asistencia formuladas por las Entidades Locales hacia las secciones a quienes corresponda atender sobre el particular, ejerciendo la tarea de seguimiento hasta su desenlace.

b) Tramitar los expedientes que se le atribuyan y emitir los informes que le soliciten los órganos competentes.

c) Gestionar y proveer lo necesario para garantizar la prestación de las funciones encomendadas a funcionarios de habilitación nacional en los municipios que lo precisen e interesen, por cualquiera de las formas previstas en el artículo 14 de este Reglamento.

d) Coordinar con la Secretaría General el funcionamiento de las unidades administrativas que desempeñan funciones de cooperación municipal.

Artículo 25.-
Bajo la dependencia del Jefe del Servicio, las secciones administrativas serán las siguientes:

a) Sección de Asistencia Administrativa, Jurídica y Económica a los Municipios (SAJEM).

b) Oficina Técnica de Asistencia a Municipios (OTAM).

Artículo 26.-
Corresponderá a la Sección de Asistencia Administrativa, Jurídica y Económica, el desempeño de las funciones a que se refieren los artículos 4-a), 10 y 14 de este Reglamento.

Artículo 27.-
Corresponderá a la oficina Técnica de Asistencia a Municipios, el desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 12 de este Reglamento.

Artículo 28.-
Las Jefaturas del Servicio y de la Sección de Asistencia Administrativa, Jurídica y Económica, se atribuirán a funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Artículo 29.-
Por el Pleno de la Diputación se crearán las unidades administrativas necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas al Servicio. Igualmente se proveerán los puestos de trabajo precisos para el desempeño de dichas funciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.-
Hasta tanto se cree en la plantilla presupuestaria y se provea reglamentariamente la jefatura de la Sección de Asistencia Jurídica y Económica a los Municipios, y se le dote de personal necesario, las funciones a que se refieren los artículos 4-a) y 10 de este Reglamento, serán desempeñadas directamente por la Jefatura del Servicio Provincial de Asesoramiento a los Municipios, que podrá utilizar los medios personales de la unidad de cooperación municipal.

SEGUNDA.-
Hasta tanto se compruebe el volumen de los asuntos relativos a la asistencia jurídica en materia de defensa judicial de las Entidades Locales a que se refiere el artículo 4-b) de este Reglamento, y expresamente así se acuerde, dichas funciones se atribuyen a la Asesoría Jurídica de esta Diputación, sin perjuicio de que sus medios personales se incrementen con los puestos de trabajo necesarios con personal propio de la Diputación que reúna los requisitos exigidos para su desempeño.

TERCERA.-
La asistencia técnica a los municipios en materia de informatización y gestión tributaria y recaudatoria, será desempeñada por las unidades administrativas que ejercen estas funciones en la Diputación Provincial, sin perjuicio del asesoramiento jurídico que al respecto pueda prestar el Servicio de esta naturaleza a que se refiere este Reglamento. En estas materias se aplicará el mismo régimen de asesoramiento que el previsto para la materia jurídica.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.-
La prestación de asistencia en cualquiera de las modalidades previstas en este Reglamento, cuando no pueda ajustarse al contenido del mismo, habrá de ser objeto del Convenio entre la Diputación Provincial y la Entidad Local interesada.

SEGUNDA.-
Se faculta a la Presidencia de la Diputación a dictar instrucciones, circulares u otras disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Reglamento.

TERCERA.-
Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente del plazo establecido en el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Castellón, 21 de abril de 1.997.-

EL PRESIDENTE,
Carlos Fabra Carreras.-
EL SECRETARIO GENERAL,
Manuel Marín Herrera.