sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Oficines del Servei

Servici Castelló

SEPAM - SC - CASTELLÓ

Telèfon: 964359890

Servici Morella

OFISAM de Morella

Telèfon: 964173172 / 964173194

Servici Traiguera

OFISAM de Traiguera

Telèfon: 964468000 / 964468130

Servici Benasal

OFISAM de Benassal

Telèfon: 964442000 / 964442130

Servici Onda

OFISAM d'Onda

Telèfon: 964770792 / 964770552

Servici Montanejos

OFISAM de Montanejos

Telèfon: 964 13 13 12

Servici Segorbe

OFISAM de Segorbe

Telèfon: 964256684

Noticias

18/02/2019

El passat dia 23 i 30 de gener es van impartir sengles jornades de formació sobre la liquidació i tancament del Pressupost de l'exercici 2018 a les aules de formació de Noves Dependències. Les jornades, dirigides als secretaris-interventors i personal amb responsabilitat en la gestió pressupostària i comptable dels Ajuntaments i altres entitats locals assistides des de la secció econòmica del SEPAM, van comptar amb la presència d'un total de 46 assistents, en representació de 59 entitats locals de la Província.

Les jornades van suposar una posada al dia dels grups de tasques a realitzar per a la correcta liquidació del Pressupost de l'exercici 2018 i el tancament de la comptabilitat:

1. Depuració del sistema d'informació comptable.
2. Operacions prèvies al tancament.
3. Tancament de l'exercici.
4. Expedient administratiu i comunicació.

La principal novetat enguany afecta a l'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2019 segons l'especificat en l'Ordre HAC/1364/2018, de 12 de desembre. Ordre que estableix la desaparició del compte 411 “Creditors per despeses reportades” i la modificació del compte 413 “Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost”, que passa de tindre quatre subdivisionarias a tindre només dos.

En les Jornades es van presentar també els models i fulls de càlcul d'ajuda per a la tramitació de l'expedient de liquidació, adaptats al programa de gestió pressupostària i comptable SicalWin i als formularis de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals; amb especial incidència en el càlcul de les regles fiscals: estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute financer. S'inclouen com a novetats els nous formularis per a la captura de les obligacions reconegudes finançades per administracions públiques – amb incidència en la regla de la despesa – i els nous formularis per al càlcul de l'estalvi net.

17/05/2018

El pròxim 23 de maig de 2018 es realitzarà una jornada de formació de la nova plataforma de *esPublico, que la Diputació Provincial de Castelló (a través del Servei d'Assessorament a Municipis SEPAM), posa a la disposició dels ajuntaments de la província, en la línia d'assessorament en la seua gestió Corporativa i d'Hisenda Local.

Els objectius són donar a conèixer als usuaris de esPublico dels ajuntaments cuales són els canvis principals per a optimitzar l'ús de li eina, mostrar com accedir a la informació, les noves funcionalitats de cerca, creació d'alertes, creació de nous usuaris i explicar les noves seccions i continguts.

La jornada es realitzarà en el Saló d'actes de Noves dependències, Avinguda Vall d'Uixó 25, 12003 CASTELLÓ en dos torns: el primer, de 9 h a 11h i el segon de 12 a 14 h.

17/05/2018

En el BOP d'avui es publica la Convocatòria i bases del Pla Provincial d'adequació dels sistemes d'informació de les Entitats Locals al ENS/RGPD que constitueix l'assistència de la Diputació Provincial (a través del Servei d'Assessorament a Municipis SEPAM), a les Entitats Locals de la Província de Castelló en els treballs d'adequació dels sistemes d'informació als requeriments de l'Esquema Nacional de Seguretat i del Reglament General de Protecció de Dades.

El Pla té com a destinatàries a totes les Entitats Locals de la província de Castelló la població oficial de la qual no supere els 20.000 habitants i serà sense cost per a elles, assumint-los la Diputació.

L'adhesió a aquest pla es podrà realitzar a través del tràmit electrònic disposat per a açò en la secció d'Assistència a Municipis del Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de la Diputació de Castelló (https://dipcas.sedelectronica.es) en el termini de 15 dies naturals a explicar des del següent al de la seua publicació en el BOP, és a dir, fins a l'1 de juny pròxim inclusivament.

L'abast de la gestió a càrrec de la Diputació serà el següent:
1. La Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de l'adequació dels sistemes d'informació de les Entitats Locals als requeriments de l'ENS i del RGPD.
2. La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les següents activitats: