sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Conveni marc en matèria d'Administració Electrònica

Amb l'entrada en vigor de la Llei 11/2007 per a l'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, que reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques utilitzant mitjans electrònics, sorgeix la necessitat d'oferir als ciutadans noves tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre les Administracions Públiques, així com en les relacions dels ciutadans amb les mateixes. És el que ve denominant-se com la “Administració Electrònica”.

Amb l'objecte d'implantar una veritable Administració Electrònica en els ajuntaments i adaptar-se a la nova legislació, la Generalitat Valenciana, les Diputacions Provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies han signat el “Conveni marc de col·laboració en matèria d'administració electrònica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana” (DOCV nº 5820 de 4-Agost-2.008), tenint una gran acceptació per part de les Entitats Locals de la Comunitat Valenciana.

Llistat d'EELL adherides al projecte
- Llistat

Components
- Inscripcions
- Autoliquidacions
- Tauler d'Anuncis Electrònics

Enllaços d'interés

- Certificat d'Empleat Públic