sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Assistència administrativa

L'assistència administrativa consisteix en l'exercici de les funcions de fé pública i assessorament legal preceptiu (secretaria) i control i fiscalització de la gestió econòmica, financera i pressupostària (intervenció).

Aquest tipus d'assistència es presta en dos àmbits:

A. En Entitats Locals Eximides

Aquesta assistència va dirigida a la consecució dels següents objectius:

1.- Informar als Ajuntaments respectius sobre la dualitat de formes de prestació de les funcions de secretària i intervenció, és a dir, bé mitjançant la creació d'agrupacions per a sosteniment de secretari-interventor comú o bé mitjançant l'exempció del lloc de secretari i realització de les funcions per personal del Servei o bé mitjançant acumulació a altre secretari d'ajuntament proper.

2.- Crear les condicions necessàries per a garantir la viabilitat de la prestació de les funcions de secretaria i intervenció per part d'aquest Servei.

B. En Entitats Locals no Eximides a través de Comissió Circumstancial

Les Entitats Locals que, per excedir de les magnituds de població i recursos, no estiguen dispensades de la creació del lloc de secretaria, poden, no obstant això, sol·licitar assistència en els supòsits de malaltia, absència, abstenció legal o reglamentària del funcionari amb habilitació de caràcter nacional.

Projecte OFISAM

OFISAM

Llistat d'EELL adherides al projecte
- EELL eximides-via SAT Diputació del lloc del Secretari

Funcions / Serveis

    - Secretaria (exercici de les funcions de fe pública i assesorament legal i preceptiu).
    - Intervenció (control i fiscalització de la gestió econòmica, financera i presupuestària).

Indicadors d'activitat i gestió de funcions de secretaria i intervenció

    Resumen Interanual/OFISAMs
    pdf

    Resumen Anual/OFISAMs
    pdf  2008  pdf  2009  pdf  2010  pdf  2011  pdf  2012  pdf  2013  pdf  2014  pdf  2015
    pdf  2016  pdf  2017  pdf  2018