sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Formació Econòmica

....

1º - CURSOS
2º - JORNADES INFORMATIVES

1º - CURSOS

Objecte: Formació del personal del propi Servei, així com del personal dels Ajuntaments assistits, dins del Pla de Formació de la Diputació *Prov. de Castelló en els continguts dels diferents projectes de l'Assistència Econòmica.

2017 - Principals cursos realitzats en l'exercici:

Mòdul *SicalWin I: Registre de justificants i enllaç amb el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. Execució del Pressupost. Operacions no pressupostàries. Recaptació de tributs per la Diputació Provincial. (16 assistents).

Mòduls *SicalWin II: Projectes i despeses amb finançament afectat. Cost efectiu dels serveis. Gestió d'actius (16 assistents).

Mòduls *SicalWin III: Processos de liquidació del Pressupost. Plans economicofinancers. El Compte General. (16 assistents).

Gestió Pressupostària i Comptabilitat Local segons l'Ordre *HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local (En línia). (dues edicions de 20 assistents).

2018 - Principals cursos realitzats en l'exercici:

Objecte: Formació del personal del propi Servei, així com del personal dels Ajuntaments assistits, dins del Pla de Formació de la Diputació *Prov. de Castelló en els continguts dels diferents projectes de l'Assistència Econòmica.
Principals cursos realitzats en l'exercici 2018:

Mòdul *SicalWin I: Registre de justificants i enllaç amb el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. Execució del Pressupost. Operacions no pressupostàries. Recaptació de tributs per la Diputació Provincial. (16 assistents).

Mòduls *SicalWin II: Projectes i despeses amb finançament afectat. Cost efectiu dels serveis. Gestió d'actius, inventari (15 assistents).

Mòduls *SicalWin III: Processos de liquidació del Pressupost. *Planeseconómico-financers. El Compte General. (14 assistents).

Gestió Pressupostària i Comptabilitat Local segons l'Ordre *HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local (En línia). (20 assistents).

2019 - Principals cursos realitzats en l'exercici:

Objecte: Formació del personal del propi Servei, així com del personal dels Ajuntaments assistits, dins del Pla de Formació de la Diputació *Prov. de Castelló en els continguts dels diferents projectes de l'Assistència Econòmica.

Cursos realitzats en l'exercici 2019:

Mòdul *SicalWin: Registre de justificants i enllaç amb el Punt General d'Entrada
de Factures Electròniques. Execució del Pressupost. Operacions
no pressupostàries. Recaptació de tributs per la Diputació Provincial.
(16 assistents).

2020 - Principals cursos realitzats en l'exercici:

Objecte: Formació del personal del propi Servei, així com del personal dels Ajuntaments assistits, dins del Pla de Formació de la Diputació *Prov. de Castelló en els continguts dels diferents projectes de l'Assistència Econòmica.

Nombre d'assistents: 16 (representants de 21 Entitats Locals)
Cursos realitzats en l'exercici 2020:

Introducció a *SicalWin : Registre de justificants i enllaç amb el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. Execució del Pressupost. Operacions no pressupostàries. Recaptació de tributs per la Diputació Provincial.

 

2º - JORNADES INFORMATIVES

Objecte: informació sobre les novetats legislatives amb incidència en la gestió pressupostària i econòmica de les entitats assistides.

2017 -

Entitats locals assistents: 90

Jornades organitzades:

Jornades i tallers de treball sobre la liquidació de l'exercici 2016 a Sant Mateu, CEDEIXES de Sogorb i Aules de Formació de Noves Dependències de la Diputació Provincial de Castelló. A la fi de desembre del 2017 s'han realitzat també en les mateixes calmes jornades sobre la liquidació de l'exercici 2017, a tramitar durant el primer trimestre de l'exercici 2018.

Jornades i tallers de treball sobre l'elaboració i tramitació de l'expedient i rendició del Compte General de l'exercici 2016: tres jornades distribuïdes en el CEDEIXES de Sogorb, Ajuntament de Sant Mateu i Aules de Noves Dependències de la Diputació Provincial a Castelló.

Jornades i tallers de treball sobre el càlcul i comunicació del Cost Efectiu dels Serveis: tres jornades distribuïdes en el CEDEIXES de Sogorb, Ajuntament de Sant Mateu i Aules de Noves Dependències de la Diputació Provincial a Castelló.

2018 -

Entitats locals assistents: 50

Jornades organitzades:

Jornades i tallers de treball sobre l'elaboració i tramitació del Compte General de l'exercici 2017 realitzades a Sant Mateu, CEDEIXES de Sogorb i Aules de Formació de Noves Dependències de la Diputació Provincial de Castelló, durant els mesos de juny i juliol.

2019 -

1. Jornada sobre el connector del registre de factures de *Gestiona amb *SicalWin: 1 jornada a les Aules de Formació de Castelló, amb un total de 26 assistents que representaven a un total de 49 Entitats Locals.

2. Jornades i tallers de treball sobre l'elaboració i tramitació de l'expedient d'elaboració del Pressupost: dues jornades, una a Sant Mateu i una altra a les Aules de Formació de Castelló, amb un total de 37 assistents, que representaven a un total de 51 Entitats Locals.

3. Jornada sobre l'elaboració i tramitació de l'expedient per a a el càlcul del Cost Efectiu dels Serveis: una jornada a les Aules de Formació de Castelló, amb un total de 19 assistents, que representaven a un total de 23 Entitats Locals.

4. Jornades i tallers de treball sobre l'elaboració i tramitació de l'expedient i rendició del Compte General de l'exercici 2018: dues jornades impartides a les Aules de Formació de Castelló, amb un total de 31 assistents, que representaven a un total de 45 Entitats Locals.

5. Jornada sobre l'elaboració i tramitació de l'expedient de liquidació del Pressupost: dues jornades a les Aules de Formació de Castelló, amb un total de 46 assistents, que representaven a un total de 60 Entitats Locals.

2020 -

- Jornades i tallers de treball sobre l'elaboració i tramitació de l'expedient d'elaboració del Pressupost (en línia): dues jornades, amb un total de 44 assistents, que representaven a un total de 66 Entitats Locals.

- Jornada sobre l'elaboració i tramitació de l'expedient de liquidació del Pressupost: tres jornades a Sant Mateu, Segorbe i Aules de Formació de Castelló, amb un total de 51 assistents, que representaven a un total de 63 Entitats Locals.