sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assistència a EELL - Gestió pressupostària i comptable (SicalWin, GAC i Connector AytosFactur@)

....
Aquesta pàgina ofereix informació descriptiva del servei de referència.

DESTINATARIS:

ENTITATS LOCALS FINS A 20.000 HABITANTS

OBJECTE:

L'objecte de les presents bases el constitueix l'assistència de la Diputació Provincial a les Entitats Locals de la Província de Castelló en els treballs de gestió pressupostària i comptable, en els termes de la Llei 7/85, de 2 d'abril de Bases del Règim Local que en el seu art. 36.b), indica com a competències pròpies de les Diputacions “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

ABAST:

 • Reglament pel qual es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • BASES convocatòria BOP
 • A - Gestió a càrreg de la Diputació:
 • “(Base 4ª)  1. Naturalesa de la gestió:
  a) La Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de la gestió pressupostària i comptable de les Entitats Locals, segons la legislació pressupostària aplicable i l'Orde EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (model aplicat en l'actualitat).
  b) La gestió no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels elements substantius del seu exercici.
  c) Amb l'assessorament tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l'Entitat Local dictar les resolucions o actes jurídics corresponents a la gestió pressupostària i comptable de les Entitats Locals.
  2. La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les següents activitats:
  a) Manteniment i actualització de la plataforma tecnològica necessària.
  b) Centralització, manteniment i gestió de les bases de dades on residisquen els registres de la gestió pressupostària i comptable.
  c) Conservació de les dades històriques, tant els inicials facilitats per les Entitats Locals, com els derivats o generats per la gestió pressupostària i comptable.
  d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries per a la gestió pressupostària i comptable, mitjançant l'accés telemàtic de les Entitats Locals a les bases de dades, subordinat, en tot cas, al nivell d'implementació de la tecnologia disponible i a la concurrència de raons tècniques que ho facen aconsellable
  e) Disposar d'un servei d'assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica, pressupostària i comptable, com a nivell informàtic per a assegurar el correcte funcionament del sistema.
  f) La Diputació, a petició de l'Entitat Local, podrà accedir a les dades de la gestió pressupostària i comptable únicament a l'efecte d'assessorament i consultoria. En cap cas el personal de la Diputació podrà incorporar, modificar o suprimir cap mena d'operació en el sistema”. (Base 4a)

 • B - Gestió a càrreg de l'Entitat Local:
 • “(Base 8ª) 1. L'Entitat Local s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta l'assistència a les Entitats Locals en matèria de gestió pressupostària i comptable.
  2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats”. (Base 8a)

INDICADORS D'ACTIVITAT I GESTIÓ:

TRÀMITS sobre SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU:

            

COMUNICACIONS sobre ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES:

            Gestor de Asistencias

PLAÇ DE SOL·LICITUD:

Continuo tot l'any

MITJOS:

NORMATIVA: