sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assitència a EELL - RRHH - TRIBUNALS SELECCIÓ

....

Objecte: Assistència als Ajuntaments per a la composició de tribunals de selecció de personal, tutories, etc... davant la falta de personal propi.

 
Normativa reguladora aplicable

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - Article 21 g) i h) Art. 36.1. b) L'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió i Art. 36.2.c). suport en la selecció del seu personal

- Reglament pel qual es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló Art. 4 Art. 17.1

- Altra legislació aplicable a la matèria - Veure fitxa informativa del tràmite electrònic

 
Assistències

2017 -

Entitats Locals sol·licitants: 3

Total processos selectius assistits: 3

2018 -

Entitats Locals sol·licitants: 4

Total processos selectius assistits: 6

2019 -

Entitats Locals sol·licitants: 17

Total processos selectius assistits: 15

2020 -

Entitats Locals sol·licitants: 2

Total processos selectius assistits: 2

Tramitació electrònica