sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Assitència a EELL - SERVEI DE BASE DE DADES JURÍDICA I ECONÒMICA EN LÍNIA D’"ESPUBLICO"

....

Vist l'actual context jurídic i econòmic, caracteritzat per un elevat grau de producció de disposicions, es fa imprescindible comptar amb els mitjans necessaris per accedir a totes les peculiaritats legislatives, que fa necessària una eina potent, àgil i contrastada, que permeta comptar amb un repertori normatiu i jurisprudencial suficientment ampli per poder prestar als gestors públics un assessorament eficient, solvent i actualitzat.

1.- ABAST DEL SERVEI:

     Corporacions Locals - Fins a 5.000 habitants

     Corporacions Locals - de 5.000 a 20.000 habitants

2.- DECRET D'ADJUDICACIÓ.

3.- LLISTAT DE EE.LL ADHERIDES AL PROJECTE