sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Projecte d'Assistència a les Entitats Locals Eximides sobre Gestoria Laboral

- Procés de contractació
- Plecs de clàusules administratius
- Plecs de prescripcions tècniques
- Adjudicació provisional del Contracte
- Contracte i Millores
- Revissió de preus 1
- Revissió de preus 2
- Finalització - entrega informació
- Finalització - devolució fiança
- Comunicació
- Escrit
- Model de Sol·licitud d'Adhesió al Projecte
- Model
- Llistat d'EELL Adherides al Projecte
- Llistat
- Legislació
- Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Llei 53/2002, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Orde Social.
- Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.
- Decret 34/1999, de 9 de març, del Govern Valencià, pel que es regulen les condicions de treball del personal al servici de l'administració del Govern Valencià.
- Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1.995, del Govern Valencià, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de Funció Pública Valenciana.
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
- RDL 1/1994, Text refós de la Llei General de la Seguretat Social.
- Procediments
- Nomenament Funcionari de Carrera
- Nomenament Funcionari Interí
- Contracte Personal Laboral
- Extinció Relació Professional
- Incapacitat Temporal (Malaltia i accidents)
- Altres llicències o permisos (Vacacions, maternitat i altres)
- Nòmines
- Assegurances Socials
- IRPF Trimestral
- IRPF Anual
- IRPF Comunicació

Plantilles diverses
    - Models de decrets
      - 01 AFC – ALTA FUNCIONARIS DE CARRERA
      - 01 AFI – ALTA FUNCIONARIS INTERINS
      - 01 APL – ALTA PERSONAL LABORAL
      - 02 CFC – CESSAMENT FUNCIONARI DE CARRERA
      - 02 CFI – CESSAMENT FUNCIONARI INTERÍ
      - 02 CPL – CESSAMENT PERSONAL LABORAL
      - 03 ALP – ALTA DE LLICÈNCIES/PERMISOS
      - 03 BLP – BAIXA DE LLICÈNCIES/PERMISOS
      - 04 VFB – VARIACIÓ FUNCIONARI BÀSIQUES
      - 04 VFS – VARIACIÓ FUNCIONARI SITUACIONS ADMINISTRATIVES
      - 04 VPL – VARIACIÓ PERSONAL LABORAL
    - Models de certificats
      - 05 CPN – CERTIFICAT IRPF–RETENCIONS A PROFESSIONALS-NEGATIU
      - 05 CPP – CERTIFICAT IRPF–RETENCIONS A PROFESSIONALS-POSITIU
      - 06 CFS – CERTIFICAT DE FORMACIÓ SOBRE SEGURETAT I HIGIENE
    - Models fiscals
      - Model 110
      - Model 190
      - Model 145
    - Diversos
      - 03 IAT – INFORME D'ACCIDENT DE TREBALL
- Indicadors d'Activitat i Gestió
- Indicadors