sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Pla Modernització Admva fins a 5.000 habitants

Aquest nou pla té com a objectiu fonamental ampliar els serveis que s'estan prestant en matèria d'administració electrònica, de manera que es done solució a l'organització documental en format electrònic de tota la gestió administrativa de l'ajuntament.

Entre les actuacions concretes que es van a dur a terme estan:

  • L'ampliació fins a municipis de 5.000 habitants del servei que es venia prestant sobre Bases de dades Jurídiques, el qual compta amb més de 500 expedients administratius ofertits al personal de l'ajuntament.
  • Implantació d'un nou Registre d'entrades/eixides, el qual compta amb més i millors funcionalitats que l'actual.
  • Implantació d'un gestor d'expedients, el qual compta amb més de 500 tipus de procediments administratius.
  • Implantació d'un portasignatures electrònic, el qual obri la possiblitat de signar electrònicament des de qualsevol dispositiu i lloc.
  • Ampliació del catàleg de tràmits electrònics a 250.

Pla de Modernització

Llistat d'EELL adherides al projecte

Contractació de serveis

Convocatòria i bases

Altes i baixes al Pla de Modernització Administrativa

- Sol·licitud d'alta al Pla de Modernització
- Sol·licitud de baixa al Pla de Modernització

Comunicació

Jornada "24 hores al Servei del Ciutadà"

Llistat de requisits tècnics per a Gestiona