sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Fons Estatal de Inversió Local - Suport

Projecte: suport a petits ajuntaments sobre sol·licitud de finançament d'obres a càrrec del Fons Estatal d'Inversió Local ( Real Decreto-Ley 9/2008 ).

Objecte: facilitar als Ajuntaments quanta informació precisin per a poder accedir a les ajudes del Fons, així com prestar assistència per a la preparació i gestió de les sol·licituds de finançament.

Justificació: El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 2 de Desembre publica el Reial decret Llei 9/2008, de 28 de novembre pel qual, entre altres mesures, es crea un Fons Estatal d'Inversió Local, emmarcat dintre de les mesures extraordinàries d'impuls a l'activitat econòmica i l'ocupació, i destinat a finançar les obres de nova planificació i execució immediata a partir de començaments del 2009, que siguin competència de les entitats locals.

Informació del MAP: Es pot accedir al text del Reial decret Llei, així com a l'annex en el qual s'especifica la subvenció destinada a cada Corporació i altres informacions relacionades a través del lloc web del Ministeri per a les Administracions Públiques, http://www.map.es.

Fondo Local

Termini sol·licituds de financiació: entre el 10 de Desembre de 2008 i el 24 de Gener de 2009.

Certificat digital: tots els secretaris dels ajuntaments acollits als programes de gestió municipal ( la pràctica totalitat dels menors de 5.000 habitants ) ja disposen d'aquest certificat digital, al venir utilitzant-se per a l'ús d'aquests programes.

Modelació – Expedients:

- Documentació Prèvia Necessària per a la Sol·licitud de Fons Estatal d'Inversió Loca.

- Contracte d'obres per procediment negociat sense publicitat conforme al Fons Estatal d'Inversió Local.

- Contracte d'Obres per Procediment Negociat amb publicitat conforme al Fons Estatal d'Inversió Local.

- Contracte d'Obres per Procediment Obert, Ofereix Econòmicament més Avantatjosa Diversos Criteris d'Adjudicació conforme al Fons Estatal d'Inversió Local.

- Contracte Menor d'Obres.