sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Projecte d'Assistència a les EELL Eximides sobre Gestoria Laboral i Fiscal

- Contactació: Servei de Gestoria Laboral i Fiscal Municipal Novetat!
- Plecs clàusules administratives
- Plecs de prescripcions tècniques
- Criteris d'adjudicació gestoria laboral i fiscal
- Adjudicació
- Contracte
- Pròrroga del contracte

- Comunicació
- Escrit

- Llistat d'EELL adherides al projecte
- Llistat