sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Padró Municipal d'Habitants

Convocatòria i bases del projecte

- BOP
Contractació serveis de manteniment i actualització (des de 20/10/2.018):

- Plecs clàusules adminsitratives
- Plecs de prescripcions tècniques
- Adjudicació
- Contracte
- Pròrroga del contracte nº 1
- Segona i última pròrroga Novetat!
- Contratació serveis de manteniment i actualització(des de 20/10/2.016):

- Plecs de clàusules administratives
- Plecs de prescripcions tècniques
- Adjudicació
- Contracte
- 1ª i última pròrroga contracte
- Contractació subministrament de la llicència d'ús d'aplicació informàtica i serveis de manteniment i actualització:

- Plecs de clàusules administratives
- Plecs de prescripcions tècniques
- Contracte
- Prorroga contracte nº 1
- Prorroga contracte nº 2
- Prorroga contracte nº 3

Adhesions i baixes al Projecte

- Sol·licitud d'alta al Projecte PMH
- Sol·licitud de baixa al Projecte PMH

Gestió d'usuaris de la web municipal

- Sol·licitud d'alta d'usuari
- Sol·licitud de baix d'usuari
- Modificación de datos personales

Gestió d'accés per a empreses

- Sol·licitud d'accés per a empreses format .doc - format .odt

- Llistat de EELL adherides al Projecte

- Llistat

- Documentació per a adaptació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal

- Instruccions Generals
- Disposició General per aprovar per Alcaldia i publicar en BOP.
- Document de Seguretat del PMH (1.0).
- Exemple de model de notificació a l'AGPD.
- Model de sol·licitud d'assistència per a notificació a l'AGPD.
- Aplicació "DISPONE" (AEPD)

- Documentació tècnica per a la migració de dades.

- Instruccions generació fitxers des d'ASIA II

- Legislació sobre protecció de dades

- REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

- Legislació sobre PMH

- Legislació sobre PMH - per Expedients

- Circulars Internes

- 20060701/01 Utilització del PMH per diferents departaments del mateix ajuntament.
- 20051121/08 Procediment de renovació ENCSARP.
- 20050712/05 Document de Seguretat del PMH.

- Població oficial a 1 de gener / any
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014 (pdf) - 2014 (ods)
- 2015 (pdf) - 2015 (ods)
- 2016 (pdf) - 2016 (ods)
- 2017 (pdf) - 2017 (ods)
- 2018 (pdf) - 2018 (ods)
- 2019 (pdf) - 2019 (ods)

Població

- Població oficial - Resumen Interanual per Trams 2019 (ods) (pdf)

- Procés de cifres 2017 (termini: del 8 al 26 de maig)

Nota aclaratòria
Notificació enviament fitxer d'Inconvenients
TUTORIAL: Com fer al·legacions

- Tutorials

- Guia ràpida GALI PADRÓ
- Tutorial de Correcció d'Errors INE
- Tutorial de canvi de domicili
- Tutorial d'Assignar ID
- Cartells d'avís a GALI Padró

- Diversos

- Programa de modificació de fitxers públics (1.0.4)
- Informe Ajuntament Vic
- Model d'Expedient de baixa d'ofici per caducitat [format DOC] [format ODT]
- Model d'Expedient de baixa per inclusió indeguda [format DOC] [format ODT]