sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Pla d'Assistència en Esquema Nacional de Seguretat i Protecció de Dades

Mitjançant el present pla d'assistència, el SEPAM durem a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de l'adequació dels sistemes d'informació de les Entitats Locals als requeriments de l'Esquema Nacional de Seguretat i del Reglament General de Protecció de Dades.

Pla d'Assistència

- Document del Pla d'Assistència
- Publicació al BOP (17/05/2018)

Contractació
- Plec de clàusules administratives
- Plec de prescripcions tècniques
- Adjudicació
- Contracte
- Decret de modificació
- Modificació contracte