sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Formació Econòmica

Objecte: Formació del personal del propi Servei, així com del personal dels Ajuntaments assistits, dins del Pla de Formació de la Diputació Prov. de Castelló en els continguts dels diferents projectes de l'Assistència Econòmica.

2017 - Principals cursos realitzats en l'exercici:

Mòdul *SicalWin I: Registre de justificants i enllaç amb el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. Execució del Pressupost. Operacions no pressupostàries. Recaptació de tributs per la Diputació Provincial. (16 assistents).

Mòduls *SicalWin II: Projectes i despeses amb finançament afectat. Cost efectiu dels serveis. Gestió d'actius (16 assistents).

Mòduls *SicalWin III: Processos de liquidació del Pressupost. Planes economicofinancers. El Compte General. (16 assistents).

Gestió Pressupostària i Comptabilitat Local segons l'Ordre *HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local (On-line). (dues edicions de 20 assistents).