sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Padró Municipal d'Habitants

Procés de Xifres 2013 (termini: del 10 al 24 de maig)

TUTORIAL: com fer al·legacions
Documentació explicativa de l'INE Nota aclaratòria + Notificació enviament fitxer d'Inconvenients
- Convocatòria i bases del projecte
- Convocatòria
- Procés de contractació
- Plecs de clàusules administratius
- Plecs de prescripcions tècniques
- Contracte
- Prorroga contracte nº 1
- Comunicació
- B.O.P.
- Model de Sol·licitud d'Adhesió al Projecte de PMH
- Model
- Llistat de EELL adherides al Projecte
- Llistat
- Documentació per a adaptació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal
- Instruccions Generals
- Disposició General per aprovar per Alcaldia i publicar en BOP.
- Document de Seguretat del PMH (1.0).
- Exemple de model de notificació a l'AGPD.
- Model de sol·licitud d'assistència per a notificació a l'AGPD.
- Aplicació "DISPONE" (AEPD)
- Documentació tècnica per a la migració de dades.
- Instruccions generació fitxers des d'ASIA II
- Legislació sobre protecció de dades
- Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal
- R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, per el qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
- Recomanació 1/2004, de l'Agència de Protecció de Dades de la Comunitat de Madrid, sobre la utilització i tractament de dades del PMH pels ajuntaments d'aquesta Comunitat Autònoma.
- Legislació sobre PMH
- Instruccions tècniques inscripció al PMH anterior al 8/8/2004
- Revisió anual del padró municipal d'habitants i obtenció de la xifra de població
- Resolució 28/04/2005 sobre instruccions tècniques de caducitat ENCSARP
- Circulars Internes
- 20060701/01 Utilització del PMH per diferents departaments del mateix ajuntament.
- 20051121/08 Procediment de renovació ENCSARP.
- 20050928/07 Petició de llistats de la aplicació del PMH.
- 20050712/05 Document de Seguretat del PMH.
- 20050712/04 Conclusions i aclariments implantación nou pmh i procediment de xifres.
- 20050415/03 Xifres de població.
- 20050329/02 Municipi de proves.
- 20050311/01 Tractament de baixes en el PMH.
- Població oficial a 1 de gener / any
2010, 2011, 2012, 2013 Novetat!
- Tutorials
- Guia ràpida GALI PADRÓ
- Tutorial de Correcció d'Errors INE
- Tutorial de canvi de domicili
- Tutorial d'Assignar ID
- Cartells d'avís a GALI Padró
- Diversos
- Model de sol·licitud d'alta d'usuaris.
- Model de petició de llistats.
- Model de sol·licitud de baixa d'usuari.
- Programa de modificació de fitxers públics (1.0.4)
- Inscripció al padró
- Sol·licitud de baixa del padró
- Informe Ajuntament Vic
- Instruccions tècniques sobre la gestió i revisió del Pabró
- Model d'Expedient de baixa d'ofici per caducitat [format DOC] [format ODT]
- Model d'Expedient de baixa per inclusió indeguda [format DOC] [format ODT]