sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Accès institucional a una plataforma d'assessorament jurídic integral relativa a l'administración local

- Procés de contractació
- Plecs de clàusules administratives
- Plecs de prescripcions tècniques
- Contracte

- Comunicació
- B.O.P.

- Com sol.licitar l'adhesió
- Instruccions

- Model de Sol·licitud d'Adhesió al Projecte
- Model

- Llistat d'EELL adherides al projecte
- Llistat

Models de Gestió
- Model de Sol·licitud de canvi d'usuaris
- Model de Sol·licitud de baixa d'usuaris
- Model de Sol·licitud de canvi de contrasenya

- Tutorial
- Tutorial d'accés