sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Aprovada la nova regulació del règim jurídic dels FUNCIONARIS D'ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

REAL DECRET 128/2018 - https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
Participació a:
- l'exercici del poder públic
- i en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques.