sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí de llocs de secretaria-intervenció (Comunitat Valenciana)

RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2017, del director general d'Administració Local - Borsa de treball per a la provisió amb caràcter interí de llocs reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional de la subescala secretaria-intervenció convocada per Resolució de 2 de març de 2017.

Veure ací.