sepam
Assistència econòmica
Assistencia administrativa
Assistència informàtica
Assistència juridica

Comunicació de la Variació Neta d'Activos Financers

El passat 2 de desembre es va obrir en l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les EE.LL. l'aplicació per a la certificació i comunicació de la variació neta d'actius financers en termes de comptabilitat nacional a 31 de desembre de 2015 (Resolució de 9 de setembre de 2015 de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i local). Aquesta aplicació estarà oberta fins al pròxim 30 de desembre.
Podeu accedir a l'aplicació amb les vostres credencials habituals a través de l'enllaç del CIR Local

La informació es comunicarà a nivell consolidat, amb el següent detall:

1. Dipòsits.

Saldo a 31 de desembre dels dipòsits a la vista (comptes corrents) i els dipòsits a termini.

El saldo a 31 de desembre dels dipòsits a la vista es pot consultar en *SicalWin des de "Tresoreria-Consulta Situació d'Ordinals de Tresoreria". No s'inclourà el saldo d'existències en caixa.

Els dipòsits a llarg termini constituïts de forma pressupostària s'hauran aplicat a *subconceptos del concepte 840 "Dipòsits" del Pressupost de despeses. Els reemborsaments s'hauran aplicat al concepte 840 "Devolució de dipòsits" del Pressupost d'ingressos. Els dipòsits a curt termini constituïts de forma no pressupostària hauran suposat pagaments del concepte no pressupostari 10001 "Dipòsits constituïts". La seua devolució haurà suposat un ingrés en el mateix concepte. El saldo a 31 de desembre dels dipòsits estaran arreplegat en els comptes 538, 566, 258 i/o 270.

2. Valors representatives de deute.

Saldo a 31 de desembre menys el saldo a la mateixa data de l'exercici anterior de les adquisicions de lletres del Tesoro, pagarés d'empresa, lletres acceptades, lletres endossades, etc. emeses per entitats que estiguen fóra del perímetre de consolidació.

Les adquisicions s'hauran imputat a aplicacions dels articles 80 "Adquisició de deute del sector públic" i 81 "Adquisició d'obligacions i Bons fóra del sector públic" del Pressupost de despeses. La seua cancel·lació s'haurà aplicat als mateixos articles del Pressupost d'ingressos. El saldo a 31 de desembre estarà arreplegat en els comptes 541, 532, 261 i/o 252

3. Préstecs.

Saldo a 31 de desembre dels préstecs concedits a empreses o entitats fora del perímetre de consolidació.

La concessió de préstecs per part de l'Entitat Local suposarà un pagament a aplicacions dels articles 82 "Concessió de préstecs al sector públic" i 83 "Concessió de préstecs fóra del sector públic" del Pressupost de despeses. La seua cancel·lació suposarà operacions d'ingressos als mateixos conceptes, però del Pressupost d'ingressos. La concessió de préstecs a curt termini es podrà haver tractat de forma no pressupostària, mitjançant un pagament no pressupostari al concepte 10050 "Bestretes i préstecs concedits". La seua cancel·lació suposarà un ingrés al mateix concepte. El saldo final es reflecteix en els comptes 542, 533, 262, 253, 544 i/o 264.

4. Participacions en el capital i en fons d'inversió.

Saldo a 31 de desembre menys el saldo a la mateixa data de l'exercici anterior per les adquisicions de participacions en capital i en fons d'inversió a entitats que estiguen fóra del perímetre de consolidació.

L'adquisició d'aquest tipus de participacions s'haurà suposat pagaments a aplicacions dels articles 85 "Adquisició d'accions i participacions del sector públic" i 86 "Adquisició d'accions i participacions fora del sector públic". Els reemborsaments de les participacions s'hauran aplicat als mateixos articles del Pressupost d'ingressos: "Alienació d'accions i participacions..." El saldo final apareixerà en Balanç en els comptes 2501, 2511, 260 i/o 540.

5. Sistema d'assegurances, de pensions, i de garanties estandarditzades.

Saldo a 31 de desembre menys el saldo a la mateixa data de l'exercici anterior per operacions d'assegurances de no vida, drets d'assegurança de vida, drets per pensions, etc.

Es tracta d'operacions molt minoritàries per a les entitats locals. Només s'inclouen ací els contractes d'aquest tipus dels quals siga beneficiari la pròpia entitat (no s'inclouran per tant les aportacions de l'entitat a assegurances i altres garanties els beneficiaris de les quals siguen tercers).

L'adquisició d'aquests tipus d'actius s'hauran aplicat al Capítol 6 del Pressupost de despeses.

6. Derivats financers i opcions de compra d'accions dels assalariats.

Instruments financers emesos per l'Entitat Local vinculats a un altre instrument financer, a indicadors financers o a mercaderies específiques.

Es tracta d'operacions molt residuals per a la nostra tipologia d'entitats locals.

7. Altres operacions pendents de cobrament/pague.

Saldo a 31 de desembre menys el saldo a la mateixa data de l'exercici anterior pels crèdits comercials concedits i pagaments per bestretes abans de la recepció del ben o servei. La concessió d'aquestes bestretes s'aplicarà, normalment, al concepte no pressupostari 10050 "Bestretes i préstecs concedits" de naturalesa comercial, no tributària (no s'inclouran els ajornaments i fraccionament de deutes tributaris).