sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Convocatòria i bases del Pla Provincial d'adhesió a la Plataforma d'Administració Electrònica

....

En el BOP de hui dia 26 de setembre de 2.019 es publica la Convocatòria i bases del Pla Provincial d'adhesió a la Plataforma d'Administració Electrònica que constitueix l'assistència de la Diputació Provincial (a través del Servei d'Assessorament a Municipis *SEPAM), a les Entitats Locals de la Província de Castelló de menys de 20.000 habitants, *OAL i consorcis adscrits en la prestació de diversos serveis inclosos en una plataforma d'administració electrònica; aquesta assistència serà sense cost per a elles, assumint-los la Diputació.

Llegir més

L'adhesió a aquest pla es podrà realitzar a través del tràmit electrònic disposat per a això en la secció d'Assistència a Municipis del Catàleg de Tràmits de la seu electrònica de la Diputació de Castelló (https://dipcas.sedelectronica.es) en el termini de 15 dies naturals a comptar des del següent al de la seua publicació en el BOP, és a dir, fins a l'11 d'octubre pròxim inclusivament.

Les entitats JA adherides al Pla Provincial de Modernització Administrativa dirigit a Entitats Locals de la Província de menys de 5.000 habitants s'entenen incloses com a parts adherides en l'àmbit d'aplicació del present pla, per la qual cosa NO hauran de realitzar cap tràmit.

L'abast de la gestió a càrrec de la Diputació serà la posada a la disposició d'una plataforma tecnològica i de continguts d'administració electrònica perquè l'entitat destinatària puga realitzar una sèrie d'actuacions que abasten entre altres:

•COMPLIMENT DE L'ESQUEMA NACIONAL D'INTEROPERABILITAT

•ADEQUACIÓ A les LLEIS 39/2015, DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 40/2015, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC:

◦Identificació electrònica dels interessats
◦Gestió de la Representació
◦Reducció de càrregues administratives
◦Seu electrònica
◦Signatura de l'Interessat
◦Oficina d'assistència en matèria de registres
◦Registre Electrònic General
◦Còpies Autèntiques
◦Gestió Documental
◦Sistema d'informació Administrativa (*SIA)
◦Tramitació de l'Expedient
◦Signatura electrònica del personal
◦Actuacions administratives automatitzades
◦Finalització del Procediment
◦Notificacions i Comunicacions
◦Relació amb Proveïdors
◦Arxiu Electrònic Únic
•PROGRAMA DE FORMACIÓ CONTÍNUA:
◦Programa de Formació Contínua. Ajuntaments menors de 500 habitants
◦Programa de Formació Contínua. Ajuntaments majors de 500 habitants
◦Programa de Formació Jurídic-Tècnica per a secretaris
◦Programa de Formació Contínua. Diputació Provincial de Castelló.