sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

ENVIAMENT DELS FITXERS DE VARIACIONS PADRONALS DEL MES DE MARÇ - INE

....

Tenint coneixement que l'INE ha remés als Ajuntaments el següent mail:

Davant les consultes rebudes d'alguns Ajuntaments en relació amb la possibilitat d'enviament dels fitxers de variacions padronales del mes de març, en la situació actual d'estat d'alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, l'INE informa el següent:

1. L'aplicatiu d'IDA-Padró està operatiu i disponible per a la recepció dels fitxers de variacions mensuals.
2. Donada la suspensió de terminis administratius establida en la Disposició addicional tercera del citat RD 463/2020, l'enviament de fitxers fins a la data d'inici de la càrrega prevista en el calendari anual (2 d'abril) podrà realitzar-se pels Ajuntaments en la mesura de les seues possibilitats[1].
3. Pel que fa a l'actualització de la base padronal de l'INE, la càrrega es realitzarà en la mesura que es reba un nombre suficient de variacions i fitxers.

[1]Els que no estiguen en condicions d'enviar-los hauran de remetre'ls quan es restablisca la normalitat

SE COMUNICA que, el proceso de variaciones padronales desde la Diputación continua IGUAL, es decir, sin variación alguna a como viene realizándose.

ES COMUNICA que, el procés de variacions padronals des de la Diputació contínua IGUAL, és a dir, sense cap variació a com es realitza.