sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

JORNADES INFORMATIVES SEPAM SOBRE LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTOS DE L'EXERCICI 2018

....

El passat dia 23 i 30 de gener es van impartir sengles jornades de formació sobre la liquidació i tancament del Pressupost de l'exercici 2018 a les aules de formació de Noves Dependències. Les jornades, dirigides als secretaris-interventors i personal amb responsabilitat en la gestió pressupostària i comptable dels Ajuntaments i altres entitats locals assistides des de la secció econòmica del SEPAM, van comptar amb la presència d'un total de 46 assistents, en representació de 59 entitats locals de la Província.

Les jornades van suposar una posada al dia dels grups de tasques a realitzar per a la correcta liquidació del Pressupost de l'exercici 2018 i el tancament de la comptabilitat:

1. Depuració del sistema d'informació comptable.
2. Operacions prèvies al tancament.
3. Tancament de l'exercici.
4. Expedient administratiu i comunicació.

La principal novetat enguany afecta a l'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2019 segons l'especificat en l'Ordre HAC/1364/2018, de 12 de desembre. Ordre que estableix la desaparició del compte 411 “Creditors per despeses reportades” i la modificació del compte 413 “Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost”, que passa de tindre quatre subdivisionarias a tindre només dos.

En les Jornades es van presentar també els models i fulls de càlcul d'ajuda per a la tramitació de l'expedient de liquidació, adaptats al programa de gestió pressupostària i comptable SicalWin i als formularis de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals; amb especial incidència en el càlcul de les regles fiscals: estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute financer. S'inclouen com a novetats els nous formularis per a la captura de les obligacions reconegudes finançades per administracions públiques – amb incidència en la regla de la despesa – i els nous formularis per al càlcul de l'estalvi net.