sepam
Assistència econòmica
Assistència informàtica
Assistència juridica
Assistencia administrativa

Oficines del Servei

Servici Castelló

SEPAM - SC - CASTELLÓ

Telèfon: 964359890

Servici Morella

OFISAM de Morella

Telèfon: 964173172 / 964173194

Servici Traiguera

OFISAM de Traiguera

Telèfon: 964468000 / 964468130

Servici Benasal

OFISAM de Benassal

Telèfon: 964442000 / 964442130

Servici Onda

OFISAM d'Onda

Telèfon: 964770792 / 964770552

Servici Montanejos

OFISAM de Montanejos

Telèfon: 964 13 13 12

Servici Segorbe

OFISAM de Segorbe

Telèfon: 964256684

Noticias

24/03/2020

Des del Servei Provincial d'Assessorament a Municipis (SEPAM) es comunica als Ajuntaments de la Província que els empleats d'aquest servei passen a realitzar les seues funcions des dels seus domicilis, donant compliment a les instruccions internes, dirigides a frenar el nombre de contagis del COVID-19, remeses el dia 16 de març de 2020 per la Presidència de la Diputació en les quals s'imposa el teletreball per a tots emprats de la Diputació amb caràcter immediat.

[Llegir més]

27/09/2019

En el BOP de hui dia 26 de setembre de 2.019 es publica la Convocatòria i bases del Pla Provincial d'adhesió a la Plataforma d'Administració Electrònica que constitueix l'assistència de la Diputació Provincial (a través del Servei d'Assessorament a Municipis *SEPAM), a les Entitats Locals de la Província de Castelló de menys de 20.000 habitants, *OAL i consorcis adscrits en la prestació de diversos serveis inclosos en una plataforma d'administració electrònica; aquesta assistència serà sense cost per a elles, assumint-los la Diputació.

Llegir més

18/02/2019

El passat dia 23 i 30 de gener es van impartir sengles jornades de formació sobre la liquidació i tancament del Pressupost de l'exercici 2018 a les aules de formació de Noves Dependències. Les jornades, dirigides als secretaris-interventors i personal amb responsabilitat en la gestió pressupostària i comptable dels Ajuntaments i altres entitats locals assistides des de la secció econòmica del SEPAM, van comptar amb la presència d'un total de 46 assistents, en representació de 59 entitats locals de la Província.

Les jornades van suposar una posada al dia dels grups de tasques a realitzar per a la correcta liquidació del Pressupost de l'exercici 2018 i el tancament de la comptabilitat:

1. Depuració del sistema d'informació comptable.
2. Operacions prèvies al tancament.
3. Tancament de l'exercici.
4. Expedient administratiu i comunicació.

La principal novetat enguany afecta a l'obertura de la comptabilitat de l'exercici 2019 segons l'especificat en l'Ordre HAC/1364/2018, de 12 de desembre. Ordre que estableix la desaparició del compte 411 “Creditors per despeses reportades” i la modificació del compte 413 “Creditors per operacions pendents d'aplicar al pressupost”, que passa de tindre quatre subdivisionarias a tindre només dos.

En les Jornades es van presentar també els models i fulls de càlcul d'ajuda per a la tramitació de l'expedient de liquidació, adaptats al programa de gestió pressupostària i comptable SicalWin i als formularis de l'Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals; amb especial incidència en el càlcul de les regles fiscals: estabilitat pressupostària, regla de la despesa i deute financer. S'inclouen com a novetats els nous formularis per a la captura de les obligacions reconegudes finançades per administracions públiques – amb incidència en la regla de la despesa – i els nous formularis per al càlcul de l'estalvi net.