sepam
Asistencia económica
Asistencia administrativa
Asistencia informática
Asistencia juridica

Document Projecte OFISAM

PROJECTE

1.1 - INTRODUCCIO.

1.1.1. - LEGISLACIÓ APLICABLE.

1.1.1.1. - GENERAL (COMPETÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ).
L'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica de les diputacions a les entitats locals de la província ve regulada a nivell normatiu en:

1r -Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (art. 26-3é, 31-2ºa i 36-1ºa i b):

Art. 26-3é.- L'assistència de les Diputacions als Municipis, prevista en l'article 36, s'adreçarà preferentment a l'establiment i adequada prestació dels serveis públics mínims, així com la garantia de l'acompliment en les Corporacions municipals de les funcions públiques a què es refereix el número 3 de l'article 92 d'aquesta Llei.

Art. 31-2é-a.- 2. Són fins propis i específics de la Província garantir els principis de la solidaritat i equilibri intermunicipals, en el marc de la política econòmica i social, i, en particular:

a) Assegurar la prestació integral i adequada en la totalitat del territori provincial dels serveis de competència municipal.

Art. 36-1é i b.- 1. Són competències pròpies de la Diputació les que els atribuïsquen, en aquest concepte, les Lleis de l'Estat i de les Comunitats Autònomes en els diferents sectors de l'acció pública i en tot cas:

a) La coordinació dels serveis municipals entre si per a la garantia de la prestació integral i adequada a que es refereix l'apartat a) del número 2 de l'article 31.

b) L'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió.

2n -R.Decret-legislatiu 781/86, de 18 d'abril, text refós de la legislació de Règim Local (art., 30-6ºa i b).

Art. 30-6º-a y b.- 6. Las formas de cooperación serán :

a) L'assistència administrativa en l'exercici de les funcions públiques necessàries.

b) L'assessorament jurídic, econòmic i tècnic.

3r -R.Decret 1732/94, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Adm.. Local amb habilitació de caràcter nacional (art.4 i 5).

Art.4 Exempcions..

1. Les Entitats locals amb població inferior a 500 habitants i pressupost inferior a 20.000.000 de pessetes podran ser eximides per la Comunitat Autònoma, previ informe de la Diputació Provincial, Capítol, o Consell insular, de l'obligació de mantindre el lloc de treball de secretaria, en el cas que no fóra possible efectuar l'agrupació prevista en l'apartat a) de l'article anterior.

Les Diputacions Provincials, Capítols, Consells insulars o ens supramunicipals inclouran en les seues relacions de llocs de treball els reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional necessaris per a garantir el compliment de tals funcions.

2. Així mateix i de la mateixa manera procediment, les Mancomunitats de Municipis o Comunitats de Vila i Terra podran ser eximides de l'obligació de mantindre llocs propis reservats a habilitats de caràcter nacional quan el seu volum de serveis o recursos siga insuficient per al manteniment dels dits llocs.

Les funcions reservades a habilitats nacionals en Mancomunitats de Municipis o Comunitats de Vila i Terra s'exerciran a través de funcionari o funcionaris amb habilitació de caràcter nacional d'algun dels municipis que les integren o per algun dels sistemes establerts en els articles 5 o 31.2 del present Reial Decret.

3.A fi de garantir l'exercici de les funcions reservades, en l'expedient d'exempció es concretarà el sistema elegit.

Art. 5. Serveis d'assistència..

1. L1. Les funcions reservades a habilitats de caràcter nacional en Entitats locals exemptes, en els supòsits previstos en l'article anterior o en aquelles altres en què tals funcions no puguen circumstancialment atendre's, seran exercides en la forma prevista en l'article 26.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, per les Diputacions Provincials, Capítols, Consells insulars o ens supramunicipals, si no haguera optat l'Entitat local per la fórmula prevista en l'article 31.2 del present Reial Decret.

Les Diputacions Provincials, Capítols, Consells insulars o ens supramunicipals inclouran en les seues relacions de llocs de treball els reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional necessaris per a garantir el compliment de tals funcions.

La Comunitat Autònoma efectuarà la classificació dels citats llocs a proposta de les entitats respectives. La seua provisió s'ajustarà al que estableix aquest Reial Decret.

1.1.1.2.- PARTICULAR DIPUTACIÓ (EXERCICI POTESTAT REGLAMENTÀRIA I D'AUTOORGANITZACIO).-

La Diputació de Castelló, en exercici de la seua potestat reglamentària i d'autoorganització, té aprovat un "Reglament pel qual es regula l'assistència jurídica, econòmica i tècnica als Ens Locals de la Província de Castelló" (BOP núm. 70 de 12 de Juny de 1997).

Del mismo tienen especial relevancia los siguientes arts.:

Article 1.

1.-De conformitat amb el que s'estableix en els articles ..., la Diputació Provincial prestarà els serveis d'assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis del seu territori, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió.

Article 2.- Els serveis a prestar per la Diputació seran:

a) Assistència jurídica....

d) Assistència administrativa per a garantir la prestació de les funcions públiques necessàries de Secretaria i Intervenció.

Article 4.- L'assistència jurídica abraçarà els dos següents supòsits:

a) Qualsevol tipus d'assessorament juridicoadministratiu, ... per mitjà de la contestació de consultes, comunicacions i visites informatives, redacció d'informes, dictàmens i proposta de resolució d'índole jurídica.

b) La defensa judicial de les entitats locals ...

CAPÍTOL V. DE L'ASSISTÈNCIA ADMINISTRATIVA EN L'EXERCICI DE LES FUNCIONS PUBLIQUES NECESSÀRIES DE SECRETARIA I INTERVENCIÓ.

Article 14.- En compliment del que disposa el Reial Decret... la garantia per part de la Diputació Provincial, de les funcions pròpies de la fe pública i assessorament legal preceptiu, així com del control i fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària es portarà a terme per mitjà de:

a) La provisió dels llocs de treball de funcionaris d'habilitació nacional... que puguen assumir, amb caràcter temporal, entre altres funcions internes, l'acompliment de les a ells reservades en els municipis.

b) La formalització de Convenis amb el Col·legi Provincial representant dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

1.1.2. - PROCÉS DE CREACIÓ OFISAM
- Aprovació del Projecte OFISAM
- Presentació del Projecte
- Finançament pressupostari
- Selecció del personal
- Normes d'organització i funcionament
- Locals - Adquisició de l'ús (propietat, lloguer, conveni)
- Contractes de subministrament (mobiliari, equipament informàtic, bibliogràfic, restant )
- Locals - Obres de condicionament

1.2- OBJETIUS.

Els objectius a aconseguir, fixats per la Diputació de Castelló són els següents:

1r- Augment i millora de l'assistència administrativa, jurídica i tècnica de la Diputació a les Entitats Locals de la Província, sobretot a les de menor capacitat econòmica,

2n- Desconcentració administrativa de funcions de Diputació que faciliten l'accés i la comunicació dels Ens Locals i ciutadania en general amb ella.

3r - Desenrotllament objectius per mitjà de model desconcentrat.

1.3.- 1.3.- DETERMINACIÓ DEL NOMBRE, DENOMINACIÓ, SEU I ÀMBIT TERRITORIAL D'ACTUACIÓ DE LES OFICINES.-

Número: 6
Denominació: Oficina d'assistència de (nom seu).
Seus: Morella, Benassal, Traiguera, Onda, Montanejos i Sogorb.

1.4.-ORGANITZACIÓ.-

SECRETARI-INTERVENTOR:
- Responsable tècnic de l'oficina.
- Servei assistència jurídica i administrativa.

ARQUITECTE TÈCNIC:
- Servei assistència tècnica.

AUXILIAR ADMINISTRATIU::
- Col·laboració amb Secretari-Interventor i Arquitecte Tècnic.
- Registre.
- Informació.

ORDENANÇA (Si és procedent)
- Pròpies de la plaça.