sepam
Asistencia económica
Asistencia informática
Asistencia juridica
Asistencia administrativa

Funcions Habilitats Nacionals (HHNN)

....

NORMATIVA BÀSICA:

- RD 128/2018 - ( RJFALHN ), de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional
.

OBJECTE:

"c) Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
" (art. 2 RD 128/2018 - RJFALHN)

ABAST:

A. EXEMPCIÓ lloc de Secretaria, per impossibilitat d'Agrupació amb altres EELL
- (art. 10 RD 128/2018 - RJFALHN).-

"Article 10. Exempcions.

1. No obstant això el que es disposa en l'article anterior, les Entitats Locals amb població inferior a 500 habitants i pressupost inferior a 200.000 euros, podran ser eximides per la Comunitat Autònoma, previ informe de la Diputació Provincial, Cabildo o Consell Insular, de l'obligació de crear o mantindre el lloc de treball de Secretaria, en el cas que no fóra possible efectuar una agrupació amb altres Entitats Locals per a mantindre aquest lloc.
"

 
 

 

B. COMISIÓ CIRCUMSTANCIAL - (art. 55 RD 128/2018 - RJFALHN).-

"Article 55. Comisions circumstancials.

En els casos d'absència, malaltia o abstenció legal o reglamentària de funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional en municipis de menys de 1.000 habitants, a petició de la Corporació interessada, l'Administració o Corporació Local que atenga els serveis d'assistència podrà comissionar a un funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional per a la realització de comeses especials de caràcter circumstancial, pel temps imprescindible
."

 
 

Projecte OFISAM

OFISAM

 

Llistat d'EELL adherides al projecte

- EELL eximides-vía SAT Diputació del lloc de Secretari

Funcions / Serveis

    - Secretaria (exercici dels funcions de fé pública i assessorament legal preceptiu).
    - Intervenció (control i fiscalització de la gestió econòmica, financera i pressupostària).
    - Tresoreria.

Indicadors d'activitat i gestió de funcions de secretaria i intervenció

    Resumen Interanual/OFISAMs
    pdf

    Resumen Anual/OFISAMs
    pdf  2008  pdf  2009  pdf  2010  pdf  2011  pdf  2012  pdf  2013  pdf  2014  pdf  2015
    pdf  2016  pdf  2017  pdf  2018  pdf  2019  pdf  2020