Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL – ADSCRIPCIÓ a lloc de Secretaria per EXENCIÓ


DESTINATARIS:

 • ENTIDADES LOCALES EXIMIDAS DEL SOSTENIMIENTO DEL PUESTO DE SECRETARÍA POR LA GENERALITAT VALENCIANA


OBJECTE:

 • ADSCRIPCIÓ a lloc de Secretaria per EXENCIÓ efectuada per la Generalitat Valenciana, per impossibilitat d'Agrupació amb altres *EELL - (art. 10 RD 128/2018 - ( *RJFALHN )

  Les Entitats Locals amb població inferior a 500 habitants i pressupost inferior a 200.000 euros, podran ser eximides per la Comunitat Autònoma, previ informe de la Diputació Provincial, de l'obligació de crear o mantindre el lloc de treball de Secretaria, en el cas que no fóra possible efectuar una agrupació amb altres Entitats Locals per a mantindre aquest lloc.

  Les funcions atribuïdes al lloc eximit seran exercides pels Serveis d'Assistència o mitjançant acumulació.

  ​Suposa l'exercici de les competències pròpies: Llei 7/85 de Bases del Règim Local, en els articles següents:

  • ​Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

  • Art. 36-2 : “A l'efecte del que es disposa en les lletres a), b) i c) de l'apartat anterior, la Diputació o entitat equivalent:

   c) Garanteix l'acompliment de les funcions públiques necessàries als Ajuntaments i els dóna suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes”

ABAST

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU

COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Servei Assesorament als Municipis (SEPAM)
  • Jefe SAT - (Jose A. Sales) - E-mail:jasales@dipcas.es​​