Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Funcions Habilitats Nacionals (HHNN)

Funcions:

- Secretaria (exercici dels funcions de fé pública i assessorament legal preceptiu).

- Intervenció (control i fiscalització de la gestió econòmica, financera i pressupostària).

​- Tressoreria.


Objecte:

"c) Secretaria-Intervenció, a la qual corresponen les funcions de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu i les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació." (art. 2 RD 128/2018 - RJFALHN)


Normativa básica:

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local.

RD 128/2018 - ( RJFALHN ), de 16 de març, pel qual es regula el régimen jurídic dels funcionaris d'Administració Local de caràcter nacional.