Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

El Servei Provincial d'Assistència a Municipis (d'ara endavant SEPAM) dóna assistència jurídica, econòmica i informàtica als municipis, especialment, als de menor capacitat econòmica i de gestió.

Específicament:

1.- Serveis de suport administratiu:
      - assistència jurídica
      - assistència econòmica
      - assistència informàtica
2.- Funcions HHNN (Secretaria,  Intervenció i Tressoreria).

Modalitats d'assistència: Assessoria (informe), Consultoria (assessorament + suport implantació), Formació, etc...

Les formes de prestació del servei són:
- Directes ( amb organització i mitjans propis de la Corporació )
- Indirectes ( mitjançant la planificació i supervisió d'actuacions amb organització i mitjans aliens a la Corporació ).REGLAMENT

ORGANItZACIÓ

L'organització del SEPAM inclou:

Serveis Centrals: SEPAM-CASTELLON
Serveis descentralitzats:

  • OFISAM-MORELLA
  • OFISAM-TRAIGUERA
  • OFISAM-BENASAL
  • OFISAM-ONDA
  • OFISAM-MONTANEJOS
  • OFISAM-SEGORBE

MEMÒRIES ANUALS

Esteas memòries inclouen projectes desenvolupats pel SEPAM per a donar "suport als Ajuntaments per a la tramitació de procediments administratius i realització d'activitats materials i de gestió" quan els seus escasos recursos no els permet la seua adequada realització.

CATÀLEG DE SERVEIS

Accedeix des d'ací al nostre catàleg de serveis.

ServEIs (pEr usuaris) - indicadorS d'activiTAT I gestiÓ

2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - ​2020 - 2021 - 2022

ACOLLIDA

Dosier d'acollida (format PDF) (format ODT)