Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència a EELL - Esquema Nacional de Seguretat i Protecció de DadesDESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 20.000 HABITANT


OBJECTE:

 • Els serveis inclosos en el Pla Provincial d'adequació dels sistemes d'informació de les Entitats Locals de la província de Castelló, la població de la qual és inferior a 20.000 habitants, als requeriments de l'Esquema Nacional de Seguretat i del Reglament General de Protecció de Dades. (es detallen en l'abast)

  Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:

  • ​Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

  • Art. 36-1-g), “La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants”


ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • Document del pla d'assistència
 • BASES convocatòria BOP (17/05/2018)
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • ​“Quinta.- NATURALESA, DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ A càrrec de la *DIPUTACION.

   • 1. La Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de l'adequació dels sistemes d'informació de les Entitats Locals als requeriments de l'Esquema Nacional de Seguretat i del Reglament General de Protecció de Dades.

   • 2. La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les següents activitats:

    • 2.1. Pla d'Adequació d'acord amb la guia de seguretat *CCN-*STIC-806 de l'Esquema Nacional de Seguretat.

    • 2.2. Actualització del Pla d'Adequació.

    • 2.3. Adequació en matèria de protecció de dades de caràcter personal conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, el qual consta de:

     • 1. Anàlisi de Riscos

     • 2. Realització de les avaluacions d'impacte requerides.

     • 3. Elaboració de *clausulas per a complir amb el deure d'informació i quan siga requerit obtindre el consentiment.

     • 4. Redacció de contractes o acords per encàrrec de tractament.

     • 5. Elaboració del Registre d'Activitats de tractament de dades personals.

     • 6. Redacció de tots els procediments requerits.

     • 7. Formació: Formació i conscienciació d'usuaris - Formació a responsables de seguretat - Formació a Delegat de Protecció de Dades (*DPD)

    • 2.4 Implantació d'un programari de gestió.”

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • ​​“Octava.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT LOCAL.
   • 1. L'Entitat Entitat Local s'obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta aquest tipus d'assistència.

   • 2. L'Entitat Local es compromet a revisar els procediments interns i a aprovar sense demora quants documents es requerisquen per a l'adequació de la mateixa als requeriments de l'Esquema Nacional de Seguretat i la Protecció de Dades.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU

COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

formació

 • MANUALS

 • GUÍES CURSOS


 • CIRCULARS INFORMATIVES


  UNITAT GESTORA DEL SERVEI

  • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
   • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es​​