Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL -Gestió financera (Coste efectiu serveis i altres)


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 20.000 HABITANTS


OBJECTE:

 • L'assistència de la Diputació Provincial a les Entitats Locals de la Província de Castelló en els treballs d'en els treballs relacionats amb el cost efectiu dels serveis, en els termes de l'article 116 ter de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local (*LBRL) que indica que totes les Entitats Locals calcularan abans del dia 1 de novembre de cada any el cost efectiu dels serveis que presten, partint de les dades contingudes en la liquidació del pressupost general i, en el seu cas, dels comptes anuals aprovats de les entitats vinculades o dependents, corresponent a l'exercici immediat anterior. . (es detallen en l'abast)
 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”


ABAST

 • Reglament pel qual es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • Servicio gratuito
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • Suport en el càlcul i comunicació al Ministeri d'Hisenda abans de l'1 de novembre de cada any la informació sobre el cost dels següents serveis:

   • a) Serveis de prestació obligatòria (art. 26.1 de la LBRL).

   • b) Serveis corresponents a competències pròpies atribuïdes per la legislació de l'Estat i de les CC.AA. (art. 25.2 de la LBRL) o competències delegades (art. 27 de la LBRL).

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 1. L'Entitat Local s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta l'assistència a les Entitats Locals en la matèria

   2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Econòmica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Juan Carlos Ortiz) - E-mail: jcortiz@dipcas.es