Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL - Gestió pressupuestària i contable (SicalWin, GAC y Conector AytosFactur@)DESTINATARIS:

 • ENTIATS LOCALS FINS 20.000 HABITANTS


OBJECTE:

 • L'assistència de la Diputació Provincial a les Entitats Locals de la Província de Castelló en els treballs de gestió pressupostària i comptable. (es detallen en l'abast)
 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”​


ABAST

 • Reglament pel qual es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • BASES convocatòria BOP
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:
  • “(Base 4ª)  1. Naturaleza de la gestión:
   a) La Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de la gestió pressupostària i comptable de les Entitats Locals, segons la legislació pressupostària aplicable i l'Orde EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local (model aplicat en l'actualitat).
   b) La gestió no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels elements substantius del seu exercici.
   c) Amb l'assessorament tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l'Entitat Local dictar les resolucions o actes jurídics corresponents a la gestió pressupostària i comptable de les Entitats Locals.
   2. La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les següents activitats:
   a) Manteniment i actualització de la plataforma tecnològica necessària.
   b) Centralització, manteniment i gestió de les bases de dades on residisquen els registres de la gestió pressupostària i comptable.
   c) Conservació de les dades històriques, tant els inicials facilitats per les Entitats Locals, com els derivats o generats per la gestió pressupostària i comptable.
   d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries per a la gestió pressupostària i comptable, mitjançant l'accés telemàtic de les Entitats Locals a les bases de dades, subordinat, en tot cas, al nivell d'implementació de la tecnologia disponible i a la concurrència de raons tècniques que ho facen aconsellable
   e) Disposar d'un servei d'assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica, pressupostària i comptable, com a nivell informàtic per a assegurar el correcte funcionament del sistema.
   f) La Diputació, a petició de l'Entitat Local, podrà accedir a les dades de la gestió pressupostària i comptable únicament a l'efecte d'assessorament i consultoria. En cap cas el personal de la Diputació podrà incorporar, modificar o suprimir cap mena d'operació en el sistema”.
 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • ​​ “(Base 8a) 1. L'Entitat Local s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta l'assistència a les Entitats Locals en matèria de gestió pressupostària i comptable.
   2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats”.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU

COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD
 • Continu tot l'any

MITJANS

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Asistencia Econòmica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Juan Carlos Ortiz) - E-mail: jcortiz@dipcas.es