Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència a EELL - Plataforma d'Administració Electrónica


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 20.000 HABITANTS I ELS SEUS ORGANISMES *AUTONOMOS I CONSORCIS ADSCRITS


OBJECTE:

 • Els serveis inclosos en una plataforma d'administració electrònica, que es detallen en l'abast.

 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:

  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

  • Art. 36-1-g), “La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants”


ABAST

 • Reglamente per el que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica de les entitats locals de la província de Castelló
 • BASES convocatòria BOP del 26/09/2019

 • Servei gratuit
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  “Quinta.- NATURALESA, DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ A càrrec de la DIPUTACIÓ.

  .
  • Per a complir amb l'objecte del present pla la Diputació posarà a disposició una plataforma tecnològica i de continguts d'administració electrònica perquè l'entitat destinatària puga realitzar una sèrie d'actuacions que abasten entre altres:

   • COMPLIMENT DE L'ESQUEMA NACIONAL D'INTEROPERABILITAT

   • ADEQUACIÓ A les LLEIS 39/2015, DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I 40/2015, DE RÈGIM JURÍDIC DEL SECTOR PÚBLIC:

    • Identificació electrònica dels interessats

    • Gestió de la Representació

    • Reducció de càrregues administratives

    • Seu electrònica

    • Signatura de l'Interessat

    • Oficina d'assistència en matèria de registres

    • Registre Electrònic General

    • Còpies Autèntiques

    • Gestió Documental

    • Sistema d'informació Administrativa (SIA)

    • Tramitació de l'Expedient

    • Signatura electrònica del personal

    • Actuacions administratives automatitzades

    • Finalització del Procediment

    • Notificacions i Comunicacions

    • Relació amb Proveïdors

    • Arxiu Electrònic Únic

   • PROGRAMA DE FORMACIÓ CONTÍNUA:

    • Programa de Formació Contínua. Ajuntaments menors de 500 habitants

    • Programa de Formació Contínua. Ajuntaments majors de 500 habitants

    • Programa de Formació Jurídic-Tècnica per a secretaris

    • Programa de Formació Contínua. Diputació Provincial de Castelló.”. (Base 5a)

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local: 

  “Octava.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT DESTINATÀRIA.

  • 1. L'Entitat destinatària s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta l'assistència a les Entitats Locals en matèria d'administració electrònica.

  • 2. Així mateix, l'Entitat destinatària es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

  • 3. S'entendrà que el/la Titular del lloc de Secretària és l'interlocutor tècnic de l'entitat per a la seua relació amb la Diputació.”. (Base 8a)

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

 • Llistat d'entitats
 • Indicadors de l'assistència:
  • Entitats Locals adherides i usuàries: 133

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU

COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

formació

 • MANUALS

  • En la pròpia plataforma GESTIONA

 • GUÍES CURSOS (link a docs del producte suministrat)

  • En la pròpia plataforma GESTIONA

 • CIRCULARS INFORMATIVES

  • Butlletí de novetats i alertes diàries

UTILITATS


 • Plataforma de gestió i seguiment del servei

 • Servei de base de dades jurídica i econòmica on line de “espublico”

 • Integracions con servicios comunes AGE (progressiu)

 • Integracions con otras plataformas (FACE, PLAC-SP, … ) (progressiu)

 • Ampliació en modificacions del contracte (progressiu)​

COMUNICACIÓ

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es