Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència a EELL - Portals Web Municipals


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 20.000 HABITANTS


OBJECTE:

 • Els serveis inclosos en el projecte d'assistència a entitats locals de la província sobre la implantació d'un portal web oficial (es detallen en l'abast)
  Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

  • Art. 36-1-g), “La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants”


ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • BASES convocatòria BOP (29/03/2007)

 • Servei gratuït

 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • Quarta.- Abast de la gestió:

   1) La Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de la implantació de la plataforma de portals web de les entitats locals. En cap cas la Diputació participarà en l'elaboració i publicació dels continguts, sent aquests de total responsabilitat de l'Entitat Local.

   2) Les Entitats Locals corresponents a municipis de més de 5.000 habitants hauran de realitzar pel seu compte la posada en marxa del portal web. Això implica la publicació de tots els continguts inicials de l'entitat. Per a la resta d'entitats, aquesta publicació inicial serà a càrrec de la Diputació Provincial de Castelló.

   3) Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, una vegada s'haja posat en marxa el portal web, correspondrà a les Entitats Locals publicar els continguts d'informació (notícies, pàgines, enquestes, fòrums de debat, correus massius, etc.) en el seu portal web.

   4) La gestió no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels elements substantius del seu exercici.

   5) La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les següents activitats:

   • - Manteniment i actualització de la plataforma tecnològica necessària.

   • - Centralització d'una base de dades

   • - Còpies de seguretat periòdiques.

   • - Formació al personal de les entitats locals responsables del portal.

   • - Posada en marxa del portal web oficial de l'entitat.

   • - Assessorament tècnic als responsables dels portals

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • Octava.- OBLIGACIONS DE L'ENTITAT LOCAL.

   1. L'Entitat Local s'obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les actuacions que siguen necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta aquest tipus d'assistència.

   2. L'Entitat Local es compromet a posar els mitjans necessaris per a actualitzar periòdicament el contingut del portal web, de manera que no de la sensació de lloc web desactualitzat o mancat de contingut.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es​​