Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL - BASE DE DADES JURÍDICA I ECONÒMICA


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 20.000 HABITANTS


OBJECTE:

 • Accés “en línia” a un repertori d'expedients administratius, normativa i jurisprudència ampli, solvent i actualitzat per a la gestió de l'Entitat, inclosos en una plataforma d'administració electrònica, que es detalla en l'abast.
 • ​Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”
  • Art. 36-1-g), “La prestació dels serveis d'administració electrònica i la contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants”

ABAST

 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:
  • 1. La Diputació durà a terme l'activitat de posada a la disposició d'un repertori d'elements administratius, normativa i jurisprudència a través d'una plataforma “en línia”, que inclou:
   • -.Expedients: Accés general al repositori d'expedients i models de l'Administració Local. Servei de sol·licitud d'expedient i models.
   • -.Consultes: Consultes resoltes (compendi). Servei de sol·licitud de consultes.
   • -.Bases de dades: Legislació, jurisprudència i òrgans consultius.
   • -.Mòdul control intern: Funció interventora i control financer
   • -.Notícies, articles, anotacions, monogràfics, subvencions, ocupació publique.
  • 2. La gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici.
  • 3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l'Entitat dictar les resolucions o actes jurídics sobre la matèria.
 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 1. S'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta la gestió.
  • 2. Es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.
  • 3. Acreditar que l'Entitat està adherida al servei de “Plataforma d'Administració Electrònica”
indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

 • Llistat d'entitats
 • Indicadors de l'assistència:
  • Entidades Locales adheridas y usuarias: 133

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

 • PROPIS
 • EXTERNS - Plataforma Gestiona ESPUBLICO

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Jurídica-Admva Municipal (SEPAM)
  • Jefa de Secció - (Paloma Sanchez-Peral)) - E-mail: psanchezperal@dipcas.es