Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL - Padró Municipal d'HabitantsDESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 20.000 HABITANT


OBJECTE:

 • L'assistència de la Diputació Provincial als Ajuntaments de la Província de Castelló en els treballs de gestió del Padró Municipal d'Habitants , en els termes de la Llei 7/85, de 2 d'abril de Bases del Règim Local que en el seu art. 17.1, tercer paràgraf indica que “La gestió del Padró municipal s'emportarà pels Ajuntaments amb mitjans informàtics. Les Diputacions Provincials, Capítols i Consells insulars assumiran la gestió informatitzada dels padrons dels municipis que, per la seua insuficient capacitat econòmica i de gestió, no puguen mantindre les dades de manera automatitzada.” (es detallen en l'abast)
 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”


ABAST

 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:
 • “Quarta.- NATURALESA, DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ A càrrec de la DIPUTACIÓ.
  • - Naturalesa de la gestió:
   • 1. La Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de la gestió informatitzada del Padró d'habitants del municipi.
   • 2. La gestió no suposa cessió de titularitat de la competència municipal ni dels elements substantius del seu exercici.
   • 3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l'Ajuntament dictar les resolucions o actes jurídics que donen suport o en els quals s'integren la formalització, actualització, revisió i custòdia del Padró municipal d'habitants.
  • - La Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les següents activitats:
   • a) Manteniment i actualització de la plataforma tecnològica necessària.
   • b) Centralització d'una base de dades.
   • c) Recepció, processament i remissió de dades provinents d'altres Administracions o Organismes, d'acord amb la normativa vigent sobre padró d'habitants i cens electoral ( INE, *OCE, … ).
   • d) Emissió de les dades per a l'actualització del cens electoral.
   • e) Conservació de les dades històriques a l'abast de les successives renovacions efectuades.
   • f) Descentralització de determinades operacions (com, l'obtenció de documents impresos, la mecanització del registre de població o altres), mediant l'accés telemàtic dels Ajuntaments, subordinada en tot cas al nivell d'implementació i a la concurrència de raons tècniques que el facen aconsellable.
   • g) En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis d'informació digital amb altres Administracions que deriven de la gestió del padró d'habitants.”. (Base 4a)
 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • “Octava.- OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT.
   • 1. L'Ajuntament s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta la gestió.
   • 2. Així mateix, l'Ajuntament es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.”. (Base 8a)

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU

COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

formació

 •  CONVOCATÒRIA I SOL·LICITUD DE CURSOS FORMACIÓ GALI PADRÓ

Des del SEPAM, hem posat en marxa diferents cursos de formació EN LÍNIA de l'aplicatiu del padró municipal d'habitants Gali Padró impartits per l'empresa WURTH S.L.

Aquests cursos s'han confeccionat en diferents blocs de continguts, des d'un nivell bàsic a uns altres mes avançats sent de dues hores i mitja de duració des de les 9 a les 11,30 hores i com a màxim 15 participants per curs.


Formulari inscripció (març-abril)

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 3 de març de 2022.

Formulari inscripció (maig-juny)

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 18 de maig de 2022.

Formulari inscripció (juliol-setembre)

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 6 de juliol de 2022.

Aquells que siguen admesos, rebran un correu de confirmació de Wurth amb l'enllaç a la plataforma.


UTILITATS

UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Jurídica-Admva Municipal (SEPAM)
  • Jefa de Secció - (Paloma Sanchez-Peral)) - E-mail: psanchezperal@dipcas.es