Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència a EELL - Servei de suport informàtic- SAI


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS FINS A 20.000 HABITANTS
  • Fins a 5.000 habitants: sense límit d'assistències.
  • De 5.000 a 20.000 habitants: fins a 50 assistències anuals.


OBJECTE:

 • Els serveis de suport informàtic (SAI) de primer nivell a l'usuari d'un lloc de treball informàtic d'una Entitat Local. en matèria de telecomunicacions, maquinari, sistemes operatius, així com en aquells àmbits que presenten una especial dificultat en l'àrea de les Noves Tecnologies.

 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:

  • ​Art. 36-1-b), "l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

ABAST

 • Reglament pel que es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica i tècnica a les entitats locals de la província de Castelló
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • 1 Resolució de consultes i incidències relacionats amb les següents matèries:

   • • Sol·licituds d'altes / baixes en serveis.

   • • Navegació per internet.

   • • Aplicacions ofimàtiques.

   • • Correu electrònic.

   • • Sistema operatiu.

   • • Programari d'antivirus.

   • • Equips i infraestructures de comunicacions LAN.

   • • Certificats digitals.

   • • Tramitació electrònica.

   • • Interacció amb altres Organismes Públics.

   • • Connectivitat amb periférics.

  • 2. Formació i informació als usuaris:

   • Formació. Elaboració de continguts formatius destinats als usuaris, com ara manuals, tutorials, vídeo tutorials, píndoles formatives.

   • Informació.

   • Elaboració de continguts informatius dirigits als usuaris.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 1. L'Entitat Local s'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta l'assistència a les Entitats Locals en la matèria.

  • 2. Així mateix, l'Entitat Local es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

 • Llistat d'entitats
 • Indicadors de l'assistència:
  • Entitats Locals adherides i usuàries: 136

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU


COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

formació

 • MANUALS
 • GUIES CURSOS (link a docs del producte suministrat)


 • CIRCULARS INFORMATIVESUNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Informàtica Municipal (SEPAM)
  • Cap de Secció - (Álvaro Porcar) - Correu: aporcar@dipcas.es​​