Logo de la Diputación de Castellón sepam Áreas y entidades

Assistència a EELL - RRHH - TRIBUNALS SEL·LECCIÓ


DESTINATARIS:

 • ENTITATS LOCALS -


OBJECTE:

 • L'assistència en la composició de tribunals de selecció de personal davant la falta de personal propi.
 • Suposa l'exercici de les competències pròpies establides en la Llei 7/85 de Bases del Règim Local en els articles següents:
  • Art. 36-1-b), “l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als Municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió”

  • Art. 36-2 : “A l'efecte del que es disposa en les lletres a), b) i c) de l'apartat anterior, la Diputació o entitat equivalent:

   • c) Garanteix l'acompliment de les funcions públiques necessàries als Ajuntaments i els dóna suport en la selecció i formació del seu personal sense perjudici de l'activitat desenvolupada en aquestes matèries per l'Administració de l'Estat i la de les Comunitats Autònomes”

ABAST

 • Reglament pel qual es regula l'assistència administrativa, jurídica, econòmica y tècnica a les entitats locals de la provincia de Castelló
 • Servei gratuït
 • A - Gestió a càrrec de la Diputació:

  • 1. La Diputació durà a terme l'activitat de proposta de personal qualificat per a formar part del tribunal de selecció de personal, sempre que dispose d'aquest en la seua plantilla.

  • 2. La gestió no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements substantius del seu exercici.

  • 3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l'Entitat dictar les resolucions o actes jurídics sobre la matèria.

 • B - Gestió a càrrec de l'Entitat Local:
  • 1. S'obliga a dictar els actes administratius i dur a terme les actuacions necessàries perquè la Diputació puga realitzar el seguiment d'activitats que comporta la gestió.

  • 2. Es compromet a seguir els protocols d'actuació que s'establisquen per la Diputació en aplicació de la normativa o a conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats.

  • 3. Acreditar que l'Entitat no compta amb personal qualificat, vinculat a la Corporació municipal per qualsevol mena de relació funcionarial o laboral, per a formar part del tribunal de selecció de personal.

indicadors d'activiTaT I GESTIÓ

TRÀMITS SOBRE SOL·LICITUD SERVEI - REGISTRE ENTRADA EN SEU

COMUNICACIONS SOBRE ÚS SERVEI - GESTOR D'ASSISTÈNCIES (CAU)

TERMINI DE SOL·LICITUD

 • Continu tot l'any

MITJANS

formació

 • MANUALS


 • CIRCULARS INFORMATIVES


UNITAT GESTORA DEL SERVEI

 • Secció Assistència Jurídica-Admva Municipal (SEPAM)
  • Jefa de Secció - (Paloma Sanchez-Peral)) - E-mail: psanchezperal@dipcas.es