Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència Jurídic-Admva

Amb la creació de la Secció d'Assistència Jurídic-Administrativa Municipal en l'any 2006 se cerca donar un impuls determinant en l'assistència que es presta des del SEPAM a les Entitats Locals de la província de Castelló, amb especial incidència en aquelles Entitats amb recursos més limitats.

L'àmbit d'actuació d'aquesta secció engloba funcions com són la d'assessoria jurídica, consultoria jurídica, formació jurídic-administrativa, recolze en l'assistència administrativa, entre altres.

Els mitjans emprats per a poder portar a terme aquestes actuacions són: la web del servei, el correu electrònic, el telèfon, informes i circulars, accés remot o de forma presencial mitjançant desplaçaments.

Les formes de prestació del servei seran:

Directes (amb organització i mitjans propis de la Corporació)
Indirectes (mitjançant la planificació i supervisió d'actuacions amb organització i mitjans aliens a la Corporació).

.


Serveis

Entre les assistèncias més destacades estan:

Otras asistencias