Logo de la Diputació de Castelló sepam Àrees i entitats

Assistència TICs

AL 2004 es crea la Secció d'Informàtica Municipal, emmarcada dintre del SEPAM, les funcions de la qual són l'assistència informàtica als òrgans polítics i personal administratiu de les les Entitats Locals de la província, especialment les de menor capacitat econòmica i de gestió .

Les modalitats d'assistència són: consultoria, assessorament, formació, etc. La forma de portar a terme aquesta assistència serà mitjançant: telèfon, desplaçaments, presencial, web informativa, correu electrònic, control remot, etc.

Les formes de prestar el servei són:

  • Directes (amb organització i mitjans propis de la Diputació )
  • Indirectes (mitjançant la planificació i supervisió d'actuacions amb organització i mitjans aliens a la Corporació )


Serveis

Entre les assistències més destacades estan: